Nama Kapal Voy In/ Out Kedatangan Waktu Sandar Keberangkatan
TANTO SEPAKAT MV226/18 / 226/1815/03/18 06:0015/03/18 10:10
MARINA STAR 2 MV1806S / 1806S15/03/18 02:0015/03/18 04:00
TANTO SIAP60/18 / 60/1815/03/18 01:0015/03/18 02:1515/03/18 10:35
MERATUS BATAM MV1806S / 1806S14/03/18 23:5515/03/18 00:55
TANTO JAYA KM196/18 / 196/1814/03/18 18:3014/03/18 20:2015/03/18 02:50